image

Doména „PravnickaKancelar.cz“ je na prodej nebo k pronájmu. Kontakt: domena2000@seznam.cz

Právník je člověk, který dosáhne vysokoškolského vzdělání v oboru právo a získá vysokoškolský titul Mgr. nebo JUDr. Právník je např. soudce, státní zástupce, notář, advokát, podnikový právník, exekutor.
Advokát je právník, který získal požadovanou praxi, složil advokátní zkoušku a je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory.

JUDr. vs. Mgr.
JUDr. (juris utriusque doctor) je akademický titul označující magisterskou úroveň s tím, že jeho nositel úspěšně absolvoval rigorózní řízení tzn. sepsal a obhájil rigorózní práci a složil státní zkoušku z vybraného oboru práva. Titul není výsledkem doktorského studia.
Mgr. je akademický titul označující absolventa magisterského studijního programu zakončeného státní závěrečnou zkouškou, tedy i absolventa právnické fakulty. Zjednodušeně lze říci, že tento titul je podmínkou pro získání titulu JUDr.
Ph.D. je titul za jménem, pro jehož získání je potřeba po magisterském studiu absolvovat ještě samostatné doktorské studium.

Právní systém v ČR
Právo lze členit podle různých kritérií např. na právo objektivní a právo subjektivní nebo na právo hmotné a právo procesní nebo na právo veřejné a právo soukromé nebo právo vnitrostátní a mezinárodní.
Členění na právo soukromé a právo veřejné a jejich odvětví není jednoznačné ani striktní, neboť dochází ke stírání rozdílů mezi nimi či k jejich vzájemnému prolínání.
Právo soukromé:
- občanské (hmotné) právo
- obchodní právo
- pracovní právo
- rodinné právo
- mezinárodní právo soukromé
Právo veřejné:
- ústavní právo
- správní právo
- trestní právo (hmotné a procesní)
- finanční právo
- občanské právo (procesní)
- mezinárodní právo veřejné

Organizace soudnictví v ČR
Soudní systém je tvořen Ústavním soudem České republiky a soustavou tzv. obecných soudů.
Obecné soudy:
- Nejvyšší soud v Brně
- Nejvyšší správní soud v Brně
- vrchní soudy v Praze a Olomouci
- krajské soudy + Městský soud v Praze
- okresní soudy + obvodní soudy v Praze + Městský soud v Brně

Výběr důležitých právních předpisů
- Ústava ČR (zákon č. 1/1993 Sb.)
- Listina základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb.)
- Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)
- Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.)
- Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.)
- Zákoník práce (zákon č. č. 262/2006 Sb.)
- Zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.)
- Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.)
- Zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.)
- Zákon o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb.)
- Občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.)
- Trestní řád (zákon č. 141/1961 Sb.)
- Zákon o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.)
- Stavební zákon (zákon č. 283/2021 Sb.)
- Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb.)
- Živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb.)
- Zákon o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.)
- Zákon o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.)
- Zákon o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.)
- Zákon o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.)

image

image

PravnickaKancelar.cz  2023